Polityka prywatności w firmie Domyidachy Sp. z o. o.

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Domyidachy Sp. z o. o. z siedzibą w Żelków Kolonia, ul. Piaskowa 27, 08-110 Siedlce, wpisana do KRS pod nr 0000688075, NIP 8212653030, REGON 367888260 zwanym dalej Administratorem reprezentowanym przez Roberta Borkowskiego;

Współadministratorem jest Robert Borkowski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Ogłoszeniowa, domyidachy.pl Robert Borkowski z siedzibą w Żelków Kolonia, ul. Piaskowa 27, 08-110 Siedlce, posługujący się numerem NIP 821-229-77-24, REGON 140670261;

Współadministratorem jest firma Lagomhus Sp z o. o. z siedzibą w Żelków Kolonia, ul. Piaskowa 27, 08-110 Siedlce, wpisaną do KRS pod numerem 0000930662, posługująca się numerem

NIP 8212675333, REGON 520346902 reprezentowaną przez Roberta Borkowskiego.

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem

e-mail: rodo@domyidachy.pl, tel. 505 027 173

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator zgodnie z zakresem działalności przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi:

  1. w celu zatrudnienia przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
  • imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia, imiona i nazwiska dzieci bądź współmałżonków w celu zgłoszenia do ubezpieczenia ZUS.
  • Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1, lit. f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególnoiści gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
  1. w celu wystawienia faktury VAT przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
  • imię i nazwisko/nazwa firmy, adres/siedziba, NIP
  • Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 13 RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe osób, od których pozyskaliśmy je, lub art. 6 ust. 1 lit.b) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  1. w celu podpisania umowy na roboty budowlane przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
  • imię i nazwisko/nazwa firmy, adres/siedziba, NIP
  • Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

III. Cookies

  1. Administarator na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).
  2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej:
  • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
  • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
  • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
  • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
  • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
  • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.
  1. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.
  2. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
  3. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

IV. Prawo wycofania zgody

  1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
  2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać prośbę na adres rodo@domyidachy.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Domyidachy Sp. z o.o., Żelków Kolonia, ul. Piaskowa 27, 08-110 Siedlce.
  3.  Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

V. Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług naszej firmy DOMYIDACHY.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak:

  1. podanie takich danych jak imię, nazwisko, adres jest konieczne w celu zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych lub sprzedaży artykułów budowlanych z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej;
  • Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1 lit b) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  1. podanie danych kontaktowych, a w przypadku firm nazwy, siedziby oraz numeru NIP, jest konieczne w celu zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych lub sprzedaży artykułów budowlanych a następnie wystawienia faktury;
  • Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1 lit b) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy.
  1. podanie nr telefonu, adres e-mail jest konieczne w przypadku kontaktu w sprawie wystawionej oferty bądź podpisanej umowy (kontakt przez w/w dane jest często jedyną najszybszą formą komunikacji w pilnej sprawie);
  • Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 6, ust. 1 lit b) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VII. Odbiorcy danych osobowych

  1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe następującym odbiorcom: pracownikom naszej firmy, podwykonawcom (na potrzeby realizacji Umowy), pracownikom Policji, Sądów oraz Komornikom.
  • Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c), f) RODO.
  1. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
  • Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

IX. Okres przetwarzania danych osobowych

  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
  2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
  • przez okres 50 lat — w odniesieniu do danych osobowych w postaci akt osobowych, przetwarzanych w celu zatrudnienia (podstawa prawna: art. 16B ust 2 pkt 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). Dotyczy osób zatrudnionych przed 1.01.2019 roku;
  • przez okres 10 lat (podstawa prawna: art. 94 pkt. 9B ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. KP) — w odniesieniu do danych osobowych w postaci akt osobowych, przetwarzanych w celu zatrudnienia. Dotyczy osób zatrudnionych po 1.01.2019 roku;
  • przez okres 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych w postaci kart wynagrodzeń, listy płac, list obecności, kart ewidencji czasu pracy, wniosków urlopowych, przetwarzanych w celu zatrudnienia;
  • przez okres 5 lat — od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy związany ze współpracą;
  • przez okres 3 lat – w odniesieniu do danych osobowych potrzebnych do wyceny domów;
  • przez okres 5 lat od zakończenia Umowy – w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.
  1. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
  2. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

X. Uprawnienia podmiotów danych

  1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych (podstawa prawna art. 15 RODO);
  • sprostowania danych osobowych (podstawa prawna art. 16 RODO);
  • usunięcia danych osobowych (podstawa prawna art. 17 RODO);
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (podstawa prawna art. 18 RODO);
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa prawna art. 19 RODO);
  • przenoszenia danych osobowych (podstawa prawna art. 20 RODO).
  1. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
  2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
  3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że: istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
  5. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:
  • telefonicznie pod nr 505 027 173

XI. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. Postanowienia końcowe

  1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
  2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.
  3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.04.2022r.